Onze ideeën

Nationalisme
Voorpost opteert voor het democratisch volksnationalisme. Niet het zoveelste ‘isme’, maar als de meest natuurlijke, meest harmonieuze ordening, waar ook ter wereld. Dit nationalisme stelt – in tegenstelling tot andere ideologieën – geen eeuwig vreedzaam paradijs in het vooruitzicht. Natuurlijk zijn wij tegen oorlog, zoals wij ook bezwaar hebben tegen ziekte, verdriet en ongeluk. Maar wij beseffen daarbij dat sommige driften en ongemakken even onverbrekelijk verbonden zijn met het leven als geboorte en dood. Overlevingsdrang en zelfverdediging zijn zulke gerechtvaardigde driften. Zelfbeschikking is voor ons essentieel, zowel voor volkeren als voor individuele mensen.

De Nederlanden
Met de Franstalige militaire coup van 1830 werden de Nederlanden uiteengerukt om plaats te maken voor “Nederland” en de kunstmatige Fransgerichte staat “Belgie”. België als meest noordelijke departement van Frankrijk, als sluitstuk in een lange reeks annexaties: Duinkerken (Dunkerque), Grevelingen (Gravelines) en Kales (Calias) in Zuid-Vlaanderen zijn oer-Nederlandse steden! Voorpost is derhalve ondubbelzinnig anti-Belgisch. Voorpost is Heel-Nederlands. Dat houdt in dat wij het hele Nederlandse taalgebied – Nederland en Vlaanderen – werkzaam zijn. Waarom? Omdat onze Zuid-Nederlandse (Vlaamse) gewesten net zo Nederlands zijn als de noordelijke. Met het oog op het Europa van morgen, opdat wij ons dan als Nederlandse taalgemeenschap met meer dan 20 miljoen kunnen handhaven tussen de ons omringende taalblokken. Voorpost wil allereerst een onafhankelijk Vlaanderen, dat ook de ontstolen gebieden opnieuw opeist zoals Brussel. De Belgische staat is overbodig en moet worden afgeschaft. Voorpost wil een volksbewust Rijks-Nederland, dat zijn eigenheid en identiteit opnieuw verdedigt. Daar de Belgische staat zich steeds consequent anti-Vlaams heeft opgesteld, zeggen wij: “België barst – de Nederlanden één!”. Voorpost is derhalve ondubbelzinnig Heel-Nederlands.

Europa
Als verlengstuk voor onze nationalistische overtuiging plaatsen wij de Nederlanden in Europaeen toekomstig zelfbewust Europa van vrij volkeren, van de Atlantische Oceaan tot de Oeral. Een verenigd Europa der vrije volken waar ook de Bretoenen, Basken en Catalanen een eigen staat hebben. Een sterk Europa ook, dat op het internationale vlak krachtig de eigen belangen verdedigt en haar millennia oude cultuur en trots beschermt en met alle mogelijke middelen tracht te behouden.

Ecologie
De liefde voor zijn geboortegrond, het besef van een harmonieuze samenleving in koppeling met de natuur, waarvan hij/zij onverbrekelijk deel uitmaakt, impliceert de garantie voor een actief natuurbehoud. Ons nageslacht behoeft niet minder bescherming. Alleen vanuit deze gezichtspunten is de motivatie te putten voor concrete milieudefensie. Dit is een opvoedkundige taak, zowel voor de ouders, als voor het onderwijs, jongerenwerk, jeugdbeweging en niet in de laatste plaats voor Voorpost. Diversiteit is een natuurlijk gegeven, dus ook voor de menselijke soort een verrijking die gerespecteerd moet worden. Daarom verzetten wij ons tegen de kunstmatige multiculturele samenleving.

Politiek
Statutair bestrijdt Voorpost elk totalitarisme en huldigt met die principiële opstelling het VN-handvest van de Rechten van de Mens inzake het zelfbeschikkingsrecht van de volkeren. Onder totalitarismen rangschikken we alle dictatuurvormen van communisme tot fascisme en van marxistisch egalitarisme tot uitbuitend kapitalisme. Voorpost is democratisch en verzet zich tegen diegenen die een maatschappelijk systeem willen opdringen door middel van terreur, intimidatie en indoctrinatie. Voorpost is uitdrukkelijk partijonafhankelijk. Wij opereren slechts vanuit onze eigen visie.